O nás

Naším poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.

Viac

Koalícia pre deti Slovensko: Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa sú znepokojujúce.

Výbor OSN pre práva dieťaťa zverejnil 9. júna 2016 viaceré znepokojujúce závery k situácii dodržiavania práv detí na Slovensku. Jednoznačne pomenoval oblasti, v ktorých vyzýva Slovenskú republiku k dôslednej ochrane práv deti v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Na niektoré z nich Koalícia pre deti Slovensko dlhodobo upozorňuje.

Citaj viac

Naše zistenia

Koalícia pre deti Slovensko združuje mimovládne neziskové organizácie so zámerom presadzovať práva a potreby detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku i v zahraničí. Identifikovali sme 10 tém, ktoré sú najväčšími výzvami pre Slovensko:

 • Práva rómskych detí
 • Práva detí s postihnutím
 • Komunitné a terénne služby pre rodinu
 • Inkluzívne vzdelávanie
 • Násilie páchané na deťoch
 • Chudoba detí
 • Participácia detí
 • Najlepší záujem dieťaťa
 • Militarizácia výchovy
 • Spolupráca s neziskovými organizáciami

Dohovor o právach dieťaťa

Veríme v svet, v ktorom má každá ľudská bytosť na zemi rovnaké práva a je rešpektovaná ako jedinečná osobnosť. Medzinárodné spoločenstvo potvrdilo túto myšlienku 20. novembra 1989, kedy Valné zhromaždenie OSN schválilo Dohovor o právach dieťaťa.

Týmto spustilo neuveriteľnú vlnu ratifikovania, akú svet dovtedy nepoznal. Dohovor o právach dieťaťa bol najrýchlejšie ratifikovanou dohodou o ľudských právach v histórii, čo bolo aj prejavom silnej potreby štátov ukotviť túto problematiku v legislatíve. Začala nová éra pohľadu na dieťa ako rovnocenného nositeľa ľudských práv...

Rovnako aj Slovenská republika Dohovor o právach dieťaťa v tomto období ratifikovala.

Dohovor a jeho význam

Zásadný význam Dohovoru je v tom, že prvý krát v histórii ľudstva posunul dieťa z pozície objektu našej starostlivosti a objektu práva do pozície jeho subjektu – dieťa sa stalo nositeľom práv. Dohovor zmenil celú filozofiu prístupu k deťom, ktorá je postavená na systéme celostných práv pokrývajúcich celú šírku životného priestoru detí (rodina, vzdelanie, zdravie, zhromažďovanie, voľný čas, justícia atď.), pričom tento systém stojí na 4 právach, ktoré sú zároveň základnými princípmi Dohovoru.

Sú i súčasťou každého čiastkového práva a bez ich zohľadnenia a prepojenia nie je možné Dohovor správne interpretovať a implementovať. Ide o: • Dohovor o právach dieťaťa PDF 169KB

  Stiahnuť

Aktuality

Koalícia pre deti Slovensko: Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa sú znepokojujúce.

Výbor OSN pre práva dieťaťa zverejnil 9. júna 2016 viaceré znepokojujúce závery k situácii dodržiavania práv detí na Slovensku. Jednoznačne pomenoval oblasti, v ktorých vyzýva Slovenskú republiku k dôslednej ochrane práv deti v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Na niektoré z nich Koalícia pre deti Slovensko dlhodobo upozorňuje.

Viac

Tlačová konferencia na tému samovrážd mladých ľudí

TK

Viac

Koalícia pre deti Slovensko odmieta používanie konceptu syndrómu zavrhnutého rodiča

Viac

VÝBOR OSN PRE PRÁVA DIEŤAŤA HODNOTÍ VÝSLEDKY DODRŽIAVANIA PRÁV DETÍ NA SLOVENSKU

Dodržiavanie detských práv na Slovensku bude hodnotiť Výbor OSN pre práva dieťaťa 24. - 25. mája 2016 na zasadnutí v Ženeve. Medzi hlavné diskutované témy patria: Nezávislosť úradu detského komisára; Opatrenia na ochranu rómskych detí a detí LGBT pred prejavmi nenávisti, násilia a disriminácie; Pokračujúca segregácia rómskych detí vo vzdelávacom systéme; Integrácia detí so zdravotným postihnutím do majoritných škôl;

Viac

KOALÍCIA PRE DETI SLOVENSKO POVAŽUJE NECITLIVÉ VYKONÁVANIE SÚDNYCH ROZHODNUTÍ V PRÍPADOCH ODOBERANIA DETÍ ZA NEAKCEPTOVATEĽNÉ

Koalícia pre deti je pobúrená medializovaným necitlivým zákrokom štátnych úradníkov v prípade Marca. Rozumieme vlne negatívnych reakcií, ktoré vyvolalo video zaznamenávajúce priebeh tohto zákroku a sme presvedčení, že jeho priebeh bol v príkrom rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. „Dôležité je zintenzívniť vzdelávanie profesionálov, ale aj širokej verejnosti o tom, ako zohľadňovať práva a potreby detí v praxi. Neziskové organizácie dlhodobo ponúkajú verejnej správe pomoc pri tomto vzdelávaní,“ povedala Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko.

Viac

SLOVENSKÁ POSILA V EURÓPSKEJ SIETI EUROCHILD

​„Napĺňanie práv a potrieb detí úzko súvisí s budúcou prosperitou, inovatívnosťou a bezpečnosťou celej Európy vrátane Slovenska,“ zdôraznila Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko a správkyňa Nadácie pre deti Slovenska po jej zvolení za členku správnej rady európskej sieťovej organizácie Eurochild na valnom zhromaždení 11. mája 2016 v Bruseli.Dana Rušinová sa stala sa súčasťou sedemčlenného medzinárodného tímu, ktorému vedie nová prezidentka Norah Gibbons z Írska.

Viac

Členovia

Viac

Donori

 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Eurochild
 • Child Rights Connect
 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus
 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus
 • Eurochild