O nás

Naším poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.

Viac

Koalícia pre deti Slovensko: Potrebujeme inováciu systému starostlivosti o deti na všetkých úrovniach inštitucionálnej pomoci

Koalícia pre deti Slovensko jednoznačne a jednohlasne odmieta akékoľvek násilie na deťoch. Ako obzvlášť neprípustné vnímame sexuálne a inštitucionálne násilie. To, prečo sme ako organizácia profesionálov združujúca renomované organizácie presadzujúce uplatňovanie práv dieťaťa doposiaľ nereagovali, bolo podmienené tým, že sa z toho príbehu na chvíľu vytratilo dieťa, reálne dieťa - Natálka, uvádza vo svojom stanovisku Koalícia pre deti Slovensko v súvislosti s prípadom resocializačného zariadenia Čistý deň, n.o.

Citaj viac

Naše zistenia

Koalícia pre deti Slovensko združuje mimovládne neziskové organizácie so zámerom presadzovať práva a potreby detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku i v zahraničí. Identifikovali sme 10 tém, ktoré sú najväčšími výzvami pre Slovensko:

 • Práva rómskych detí
 • Práva detí s postihnutím
 • Komunitné a terénne služby pre rodinu
 • Inkluzívne vzdelávanie
 • Násilie páchané na deťoch
 • Chudoba detí
 • Participácia detí
 • Najlepší záujem dieťaťa
 • Militarizácia výchovy
 • Spolupráca s neziskovými organizáciami

Dohovor o právach dieťaťa

Veríme v svet, v ktorom má každá ľudská bytosť na zemi rovnaké práva a je rešpektovaná ako jedinečná osobnosť. Medzinárodné spoločenstvo potvrdilo túto myšlienku 20. novembra 1989, kedy Valné zhromaždenie OSN schválilo Dohovor o právach dieťaťa.

Týmto spustilo neuveriteľnú vlnu ratifikovania, akú svet dovtedy nepoznal. Dohovor o právach dieťaťa bol najrýchlejšie ratifikovanou dohodou o ľudských právach v histórii, čo bolo aj prejavom silnej potreby štátov ukotviť túto problematiku v legislatíve. Začala nová éra pohľadu na dieťa ako rovnocenného nositeľa ľudských práv...

Rovnako aj Slovenská republika Dohovor o právach dieťaťa v tomto období ratifikovala.

Dohovor a jeho význam

Zásadný význam Dohovoru je v tom, že prvý krát v histórii ľudstva posunul dieťa z pozície objektu našej starostlivosti a objektu práva do pozície jeho subjektu – dieťa sa stalo nositeľom práv. Dohovor zmenil celú filozofiu prístupu k deťom, ktorá je postavená na systéme celostných práv pokrývajúcich celú šírku životného priestoru detí (rodina, vzdelanie, zdravie, zhromažďovanie, voľný čas, justícia atď.), pričom tento systém stojí na 4 právach, ktoré sú zároveň základnými princípmi Dohovoru.

Sú i súčasťou každého čiastkového práva a bez ich zohľadnenia a prepojenia nie je možné Dohovor správne interpretovať a implementovať. Ide o: • Dohovor o právach dieťaťa PDF 169KB

  Stiahnuť

Aktuality

Koalícia pre deti Slovensko: Potrebujeme inováciu systému starostlivosti o deti na všetkých úrovniach inštitucionálnej pomoci

Koalícia pre deti Slovensko jednoznačne a jednohlasne odmieta akékoľvek násilie na deťoch. Ako obzvlášť neprípustné vnímame sexuálne a inštitucionálne násilie. To, prečo sme ako organizácia profesionálov združujúca renomované organizácie presadzujúce uplatňovanie práv dieťaťa doposiaľ nereagovali, bolo podmienené tým, že sa z toho príbehu na chvíľu vytratilo dieťa, reálne dieťa - Natálka, uvádza vo svojom stanovisku Koalícia pre deti Slovensko v súvislosti s prípadom resocializačného zariadenia Čistý deň, n.o.

Viac

EUROCHILD KONFERENCIA NA DEŤOCH ZÁLEŽÍ - Postrehy našich mládežníckych účastníkov

Viac

„TÍ, ČO ROBIA BY MALI ZAČAŤ HOVORIŤ; TÍ, ČO ROZPRÁVAJÚ BY MALI ZAČAŤ ROBIŤ!“

Svoje zážitky z konferencie Na deťoch záleží, ktorá sa konala v dňoch 5.-7. júla v Bruseli, nám sprostredkovala Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko a správkyňa Nadácie pre deti Slovenska. Hlavným posolstvom je Deklarácia vypracovaná deťmi a mladými ľuďmi.

Viac

Koalícia pre deti Slovensko: Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa sú znepokojujúce.

Výbor OSN pre práva dieťaťa zverejnil 9. júna 2016 viaceré znepokojujúce závery k situácii dodržiavania práv detí na Slovensku. Jednoznačne pomenoval oblasti, v ktorých vyzýva Slovenskú republiku k dôslednej ochrane práv deti v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Na niektoré z nich Koalícia pre deti Slovensko dlhodobo upozorňuje.

Viac

Tlačová konferencia na tému samovrážd mladých ľudí

TK

Viac

Koalícia pre deti Slovensko odmieta používanie konceptu syndrómu zavrhnutého rodiča

Viac

Členovia

Viac

Donori

 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Eurochild
 • Child Rights Connect
 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus
 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus
 • Eurochild