January 2017

  1. Mimoriadna správa verejného ochrancu práv

    Koalícia pre deti Slovenska zdieľa Mimoriadnu správu verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
    Viac