TS: Koalícia pre deti Slovensko žiada od Komisárky pre deti vysvetlenie ohľadom situácie v detskom domove, ktorý spravuje jej dcéra

Koalícia pre deti Slovensko žiada vysvetlenie od Komisárky pre deti Viery Tomanovej ohľadne situácie v detskom domove, ktorý spravuje Petronela Tomanová. Podľa medializovaných informácií dochádza v uvedenom detskom domove k porušovaniu práv detí.


Konkrétne ide o konštatovanie, že v domove je umiestnených 11 detí, z ktorých väčšina je vo veku do 6 rokov. Podľa zákona č. 305/2005 o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, § 100j, ods. 8, každé dieťa do 6 rokov veku má byť zaradené do profesionálnej rodiny. Ak sú tieto deti umiestnené v samostatnej skupine detského domova, ide o porušenie práv týchto detí. Z hľadiska vývinu dieťaťa je veľmi dôležité, aby deti od najútlejšieho veku žili v prostredí, kde si môžu vytvoriť vzťahovú väzbu so stabilnou dospelou osobou. Zákon o rodine aj zákon o sociálno-právnej ochrane detí tieto psychické potreby dieťaťa rešpektuje a zdôrazňuje, že ak je nevyhnutné odňať dieťa od jeho biologického rodiča, má sa mu zabezpečiť starostlivosť v rodinnom prostredí. Ak sa nenájde náhradná rodina a je nevyhnutné umiestniť ho dočasne do detského domova, potrebu pripútania dieťaťa vo veku do 6 rokov podľa zákona musí saturovať profesionálna rodina.


Koalícia pre deti Slovensko považuje spájanie činnosti Komisára pre deti prostredníctvom rodinných príslušníkov, spoločnej adresy a pod. s činnosťou v oblasti, na ktorú by mal Komisár dohliadať, za nešťastné a spochybňuje to jeho nezávislosť a objektivitu.


Koalícia pre deti Slovensko žiada od Komisárky pre deti, aby k uvedeným informáciám zaujala jednoznačné stanovisko a otvorila tak cestu k vytvoreniu funkčného úradu Komisára pre deti, ako aj k spolupráci všetkých dôležitých aktérov na čo najlepšom zabezpečení všetkých práv detí na Slovensku.


Členovia Koalície pre deti Slovensko privítali zákon č. 176/2015 o komisárovi pre deti. Dodržiavanie práv detí je veľmi citlivou oblasťou práve pre zraniteľnosť cieľovej skupiny.


Koalícia pre deti je pripravená napomáhať fungovaniu nezávislého a rešpektovaného úradu Komisára pre deti.


LIST KOMISÁRKE PRE DETI