ŠKOLY S REŠPEKTOM

TLAČOVÁ SPRÁVA, 24. november 2016

„Aj ja som sedel v prvej lavici pri katedre učiteľa,“ odpovedal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR mladému spolumoderátorovi Tadeášovi Klimanovi z Edulienky na dnešnej konferencii, kde sa deti pýtajú dospelých a dospelí sa pýtajú detí a spoločne diskutujú o tom, ako by mali vyzerať školy s rešpektom – školy, kde sa dospelí i deti vzájomne rešpektujú a vytvárajú také prostredie, ktoré podporuje individuálne potreby každého dieťaťa. Minister posunul diskusiu k pripravovanej reforme, odpovedal na zaujímavé otázky a tiež sám sa pýtal detí, prečo by mal študovať tej-ktorej škole prítomných detí. V takejto uvoľnenej atmosfére takmer stovka účastníkov diskutuje aj o zmene klímy v školách, o právach všetkých detí, teda aj detí s rôznym znevýhodnením, vo vzťahu k vzdelávaniu, o možnostiach a pripravovaných zmenách v oblasti vzdelávania.

Školy s rešpektom – konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky.

Cieľom konferencie, na ktorej majú svoje nezastupiteľné miesto aj deti a mladí ľudia, je predstaviť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku.

Jana Hainsworth, generálna riaditeľka, Eurochild, prezidentka sociálnej platformy Eurochild, Brusel Belgicko upozornila na odporúčania Európskej komisie vo vzťahu k právam detí v oblasti vzdelávania na Slovensku, v rámci nich aj na dôležitosť zapojenia rómskych detí do vzdelávania už od útleho detstva.

Marjaana Manninen, poradkyňa pre vzdelávanie, Fínska národná rada pre vzdelávanie z Fínska upozornila, že deti sú naša budúcnosť. Školy by sa mali zamerať na učenie sa, nie na testovanie. Na dve minúty vyzvala všetkých účastníkov konferencie, aby vstali a povedali svojmu prísediacemu o svojich skúsenostiach vo vzdelávaní. Veľmi živé minidiskusie ukončila dovetkom: „A o tomto sú fínske školy – viac rozhovorov, diskusií a učenia sa cez skúsenosti“. Zdôraznila, že kľúčovým momentom reformy je posúvať vzdelávanie všetkým obyvateľom Fínska bez ohľadu na vek, dovtedajšie vzdelanie, v ktorom veľmi dôležitú úlohu zohráva aj miestna samospráva. Je dôležité, aby sa deti v škole cítili dobre a bezpečne, treba rešpektovať ich individuálne potreby a je dôležité napĺňať učebné osnovy tak, aby deti získavali zručnosti pre ich budúcnosť. Za úspechom fínskej reformy vzdelávania je aj vysoká kvalita učiteľov i kurikula.

Konferencia prináša v tzv. „živých knižniciach“ o tom aj inšpirácie. „Deti a mladí ľudia sú naši dôležití a rešpektovaní partneri. Len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne zveľaďovať,“ zdôraznila Dana Rušinová, prezidentka, Koalícia pre deti Slovensko a správkyňa a výkonná riaditeľka, Nadácia pre deti Slovenska.

Konferencia je platformou výmeny aj odborných skúseností a návrhov k diskusii o novej vízii vzdelávania na Slovensku a výsledkom podujatia bude návrh konkrétnych krokov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Stella Hanzelová

komunikácia a PR

Nadácia pre deti Slovenska

Mobil: 0905 783 552

e-mail: stella@nds.sk

Z monitoringu:

http://www.minedu.sk/minister-peter-plavcan-diskutoval-o-skolach-s-respektom/

https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/2812/d-rusinova-nechceme-hovorit-o-detoch-a-mladych-bez-nich-ale-s-nimi

http://domov.sme.sk/c/20392474/koalicia-pre-deti-navrhuje-novy-system-vzdelavania-pripravila-konferenciu.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

http://www.priekopnik.sk/dana-rusinova-nechceme-robit-vzdelavanie-pre-deti-ale-s-detmi/

http://www.teraz.sk/slovensko/video-d-rusinovi-nechceme-robit-vz/229955-clanok.html

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10076/112359#756