Koalícia pre deti Slovensko: Potrebujeme inováciu systému starostlivosti o deti na všetkých úrovniach inštitucionálnej pomoci

Oficiálne stanovisko Koalície pre deti Slovensko pre Denník N.


Koalícia pre deti Slovensko jednoznačne a jednohlasne odmieta akékoľvek násilie na deťoch. Ako obzvlášť neprípustné vnímame sexuálne a inštitucionálne násilie. To, prečo sme ako organizácia profesionálov združujúca renomované organizácie presadzujúce uplatňovanie práv dieťaťa doposiaľ nereagovali, bolo podmienené tým, že sa z toho príbehu na chvíľu vytratilo dieťa, reálne dieťa – Natálka.

Využitie či zneužitie, zranenie či odobratie práv dieťaťa -je stále rovnakým aktom porušenia práv dieťaťa. K spleti následných aktov jednotlivých zainteresovaných v tomto smutnom prípade môžeme konštatovať, že dieťa, ktoré zažilo traumu je v ďalších mediálnych a inštitucionálnych krokoch opakovane retraumatizované. O budúcnosti Natálky je dnes predčasné hovoriť. Pevne veríme, že ona, ako aj ďalší medializovaní klienti a klientky z tejto kauzy, dostanú profesionálnu, najmä psychoterapeutickú starostlivosť, ktorá im pomôže ich traumu zvládnuť a spracovať tak, aby v ďalších rokoch života vedeli viesť kvalitný a šťastný život.

Nielen tento prípad, ale rad podnetov a našich osobných profesionálnych skúseností už dlhodobo poukazuje na potrebu inovácie systému starostlivosti o deti na všetkých úrovniach inštitucionálnej pomoci. Už pred tromi rokmi Koalícia pre deti Slovensko začala uskutočňovať aktivity na zefektívnenie, etickosť, profesionalitu, reálnu kontrolu a transparentnosť všetkých typov organizácií a služieb, v ktorých centre záujmu je dieťa. Táto časť našej práce je stále aktuálna a nemienime prestať.

Obrátime sa na Výbor pre deti a mládež pri Rade vlády pre ľudské práva, menšiny a rodovú rovnosť s požiadavkou, aby inicioval vytvorenie nezávislej pracovnej skupiny zameranej na detských práv vo všetkých pobytových zariadeniach pre deti (resocializačné, reedukačné, diagnostické, detské domovy, krízové strediská, ale aj zdravotnícke ako sanatóriá, kúpele, nemocničné oddelenia pre dlhodobo choré deti a pod.). Pričom zdôrazňujeme, že dieťa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je osoba do 18 rokov. Výstupom by mal byť spoločný návrh ministerstiev (MZ SR, MŠVVaŠ SR, MPSVR SR), samospráv a expertov aj z mimovládnych neziskových organizácií na základnú štandardizáciu práce s deťmi v týchto zariadeniach a rovnako aj pre terénnu a ambulantnú formu práce s deťmi a adolescentnou mládežou. Súčasťou návrhu by malo byť aj využitie už existujúceho dokumentu Metodická príručka pre pracovníkov resocializačných stredísk pod názvom „Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou“, ktorá sa doposiaľ nedostala do praxe. Na jej príprave sa v roku 2009 podieľalo OZ Prima, člen Koalície pre deti Slovensko v rámci medzinárodného projektu „Technická asistencia k príprave a realizácii odbornej prípravy zamestnancov resocializačných zariadení a zainteresovaných inštitúcií a expertov“, ako aj iných metodík, ktoré sú spracované a neboli aplikované do praxe.

Veríme, že súčasný záujem širokej verejnosti a politikov, pomôže urýchliť účinné systémové kroky, ktoré budú rešpektovať práva detí.

Koalícia pre deti Slovensko

Dana Rušinová

prezidentka | executive director | Koalícia pre deti Slovensko | Coalition For Children Slovakia