Aktuality

 1. STANOVISKO KOALÍCIE PRE DETI SLOVENSKO - prípad maloletej Vanessky K.

  Koalícia pre deti Slovensko prijala v súvislosti s „prípadom Vanessky K.” nasledovné stanovisko: Koalícia pre deti Slovensko sa nebude vyjadrovať ku konkrétnej situácii, nakoľko prípad poznáme len sprostredkovane a z médií a nevieme posúdiť mieru zodpovednosti za situáciu, ktorá znamenala takmer 4 ročný pobyt dieťaťa v ústavnej starostlivosti. Sme presvedčení o tom, že zdravotný stav nie je dôvodom na umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti. Naopak, rodina, ktorej sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, by mala dostať všestrannú podporu tak, aby sa o dieťa mohla postarať.
  Viac
 2. Mimoriadna správa verejného ochrancu práv

  Koalícia pre deti Slovenska zdieľa Mimoriadnu správu verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  Viac
 3. SCHOOLS WITH RESPECT

  Schools With Respect - the conference with international participation organized by the Coalition for Children Slovakia and Children of Slovakia Foundation with partners - an international organization Eurochild and Orange Foundation under the auspices of the Embassy of Finland.
  Viac
 4. ŠKOLY S REŠPEKTOM

  Školy s rešpektom - konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky.
  Viac
 5. 3. ročník kampane Koalície pre deti Slovensko „POČÚVAJME DETI"

  1. november - 10. december 2016 - 3. ročník kampane POČÚVAJME DETI
  Viac